Şirket Yetkililerine Yeşil Pasaport İmkanı Getirildi

6278 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7.maddesinde son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verileceği düzenlemiştir. Bu koşulların sağlaması halinde şirket yetkilileri yeşil pasaport edinebilecek. Kanun maddesinde öngörüldüğü gibi Bakanlar Kurulu karar alarak, kamuoyunda yeşil pasaport  olarak bilinen hususi damgalı pasaport için gerekli olan ihracat tutarlarını belirlemiştir.

Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre; son 3 takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olan şirketlere 1, 10 ile 25 milyon dolar arasında olanlara 2, 25 milyon ile 50 milyon dolar arasında olanlara 3, 50 ile 100 milyon arasındakilere 4, 100 milyon dolar üzerinde olan şirketlere ise 5 adet yeşil pasaport verilebilmesi kararlaştırılmıştır. Fakat; yeşil pasaport edinilebilmesi için ihracat şartının sağlanması tek şart olmamakla beraber; kanun maddesinde belirtilen suçların yeşil pasaport alabilecek kişilerce işlenmemiş olması gerekmektedir.

Şirketlerin yeşil pasaport edinebilmesi için İçişleri Bakanlığı’na gönderilen Bakanlar Kururu Kararı’nın onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.