Değişiklikleri Barındıran Sınai Mülkiyet Kanunu Yürürlüğe Girdi

Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, daha önce Kanun Hükmünde Kararnameler ve yönetmeliklerle düzenlenen marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaretlere ilişkin hükümleri tek bir kanun altında toplamıştır. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren ilgili KHK’lar yürürlükten kaldırılmıştır.

Peki yürürlüğe giren kanunun getirdikleri nelerdir?

Kanun ile getirilen en önemli değişiklik, tescil sürelerinin kısaltılmasıdır. Kısaltılan tescil süreleri sayesinde hak kayıplarının önlenmesi ve Avrupa Birliği standartlarına uygunluk amaçlanmıştır.

Marka tescil başvurusunda, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğine dair noter onaylı izin belgesinin sunulması halinde  bu başvuru reddedilemeyecektir.

Sınai hakka ilişkin lisans alan kişi, tescil sahibine tecavüz sayılan fiilleri noter vasıtasıyla bildirerek dava açılmasını talep edebilecektir. Tescil sahibi bildirime kayıtsız kalır ise; lisans sahibi doğrudan dava açabilecektir.

Sınai mülkiyet haklarının miras yolu ile devredebilmesi ve rehin verilebilmesi dışında, teminat olarak gösterilebileceği, haczedilebileceği yasada açıkça belirtilerek daha önceden yaşanan belirsizlikler ortadan kaldırılmıştır.