270 Saati Aşan Mesailerde İşçilere Tanınan Hak

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi, İş Kanunu’nda  “Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.” şeklinde düzenlenen hüküm doğrultusunda işyerlerinde 270 saati aşan fazla çalışma yapan işçilerin iş sözleşmelerini tek taraflı feshetmesini ‘’haklı fesih’’ olarak kabul etmiştir.

270 saati aşan fazla çalışma süresiyle çalıştırılan işçiler, bu çalışmalarına karşılık ücretleri ödenmiş olsa dahi iş sözleşmelerini feshedebilirler. Bu fesih haklı sebep olarak kabul edileceğinden işçi, kıdem tazminatına hak kazanabilecek, işveren olarak kıdem tazminatını ödeme yükümlülüğünüz doğacaktır.

Son benimsenen görüş ile birlikte; fazla çalışma yaptırılacak işçilerden fazla çalışma yaptırılacağına ilişkin yazılı onayın, her yılın başında yazılı olarak alınması gerektiğini ve yaptırılacak fazla çalışmanın 270 saati geçmemesi gerektiğini hatırlamakta fayda vardır.