Ticari Hayatınızda Haksız Rekabet Hallerinden Biriyle Karşılaşmanız Durumunda Başvurabileceğiniz Hukuki Yollar Nelerdir?

Ülkemizde serbest piyasa ekonomisi uygulanmakta olup, tacirlere belirli sınırlar içinde rekabet hakkı verilmiştir. Ancak bazı tacirler rekabet hakkını kötüye kullanmak suretiyle işletmesiyle aynı alanda mal veya hizmet üreten diğer işletmelere karşı haksız rekabette bulunmaktadır. Bu fiillerin altında ise tamamen rakiplerine karşı öne çıkma arzusu yatmaktadır.

Peki; işletmeniz bir haksız rekabet hali ile karşı karşıya kaldığında başvurabileceğiniz yollar nelerdir?

Türk Hukuk mevzuatında dürüst rekabetin sağlanabilmesi için zarar görenlerin hukuk ve ceza davası açma hakları düzenlenmiştir. Şöyle ki;

Hukuk davaları;

  • Tespit davası,

Bu dava ile ortada bir haksız rekabet halinin bulunup bulunmadığı tespit edilecek olup sonrasında açılacak diğer davalarda kesin delil teşkil edecektir.

  • Men davası,

Bu dava haksız rekabetin devam ettiği veya tekrar edilme tehlikesi bulunan hallerde açılabilecektir. Zarar görme tehlikesine maruz kalındığı hallerde daha hızlı sonuç alınabilmesi için bu davayı açmak tespit davasını açmaktan daha faydalıdır.

  • Düzeltme davası,

Bu dava ile haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması talep edilecektir.

  • Maddi tazminat davası,

Bu dava ile tarafınızca ispat edilmesi şartıyla uğradığınız zararın tazmini amaçlanmaktadır. Zararın hesaplanmasında haksız rekabet sebebiyle yoksun kaldığınız kazanç da eklenmektedir.

  • Manevi tazminat davası,

Bu dava ile haksız rekabeti işleyenin aleyhine olacak şekilde işlemiş olduğu fiilin tarihi, meydana geliş şekli gibi unsurlar değerlendirilerek uygun bir tazminata hükmedilir.

Ceza davaları için ise zarar görenin şikayeti üzerine; haksız rekabet halini işleyen kişiler her bir hal için iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Hukuk davaları için zarar görenin olayı öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl; herhalde olayın doğumundan itibaren 3 yıl sonra dava hakkı zamanaşımı uğrayacağından herhangi bir haksız rekabet haliyle karşılaştığınızda hak kaybına uğramamak için derhal harekete geçmenizde fayda vardır.