Kira Sözleşmelerinde Kefilin Sorumluluğu Hakkında Dikkat  Edilmesi Gerekenler

Gerek günlük hayatta gerek ticaret hayatınızda yapmış olduğunuz kira sözleşmelerinde yer alarak sözleşmenin tarafı haline gelen “kefilin” sorumluluğunun ne olduğu ve hangi süreyle  bu sorumluluğun devam edeceği konusunda dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır. Şöyle ki;

  • Türk Borçlar Kanunu’nun 583. Maddesine göre; “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.”

Belirtilen hüküm doğrultusunda Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2016/471 Esas numaralı ilamında da bu hükümdeki şekil şartlarına uyulmadığından kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğuna kanaat getirilmiştir. Bu durumda;

  1. Kefalet sözleşmesi yazılı olmalıdır.
  2. Kefilin sorumlu olduğu azami miktar, kefalet tarihi belirtilmelidir.
  3. Müteselsil/müşterek-müteselsil kefil olup olmadığı kefilin kendi el yazısıyla sözleşmeye eklenmelidir.
  • Yine Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2015/4016 Esas numaralı ilamında “…kira süresinin, uzadığı hallerde, uzayan kira süresi bakımından kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için; kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için devam edeceğinin sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olması yanında kefilin uzayan dönemdeki sorumluluğunun azami hangi süreyle ve hangi miktarla sınırlı olacağının sözleşmede açıkça gösterilmiş olması da şarttır.” şeklinde verilen kararda da kira sözleşmesinin uzaması durumunda kefilin sorumluluğunun hangi şartlarda devam edeceği belirtilmiştir.

Yargıtay ilamı doğrultusunda; yapılacak kira sözleşmelerinde Kefilin kefaleti kira müddeti ile sınırlı olmayıp, kira sözleşmesinin yenilenmesi durumunda (sözleşmenin zımnen veya rızaen yenilenmesi halinde de ) yenilenen kira dönemleri için de kefilin kefaleti devam edecektir. Kefil kefalet sorumluluğunun kiracının kiralananı fiilen tahliyesine kadar, kira bedellerinde ve ortak gider paylarında meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde devam edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.” şeklinde hüküm konularak kefillerin uzayan kira dönemleri ve ortak gider payları için de sorumluluklarının devam edeceği belirtilmelidir