İşveren Olarak Sorumluluk Yükünüzü Hafifletebilecek  Ferdi Kaza Sigortası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenen hüküm gereği işyerinizde bir iş kazası meydana geldiğinde, işveren olarak sorumluluğunuz sebebiyle SGK tarafından aleyhinize işlem başlatılabilecek, iş kazasına uğrayan işçi için SGK tarafından yapılmış olan gider tarafınızdan talep edilebilecektir. Şöyle ki;

SSGSK 21. Maddesinde  “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.” hükmüyle sorumluluk düzenlenmiştir.

Bu şekilde meydana gelebilecek olası bir maddi kaybı engellemek amacıyla; iş kazasından önce işçileriniz için yaptıracak olduğunuz ferdi kaza sigortası işveren olarak yüklendiğiniz mali yükü önemli bir ölçüde azaltacaktır.

Ferdi kaza sigortası kapsamına giren teminatların başlıcaları;

  • Ölüm,

Sigortalının poliçede belirlenen bir kaza sonucu ölümü halinde poliçe kapsamında belirlenen tutar ödenir.

  • Sürekli sakatlık,

Sigortalının poliçede belirlenen bir kaza sonucu sürekli sakatlığa maruz kalması halinde sürekli sakatlığın tespiti sonrasında poliçe kapsamında belirlenen tutar ödenir.

  • Gündelik tazminat,

Sigortalı poliçede belirlenen bir kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak durumda olursa tedavinin başladığı günden sigortalının çalışabilecek duruma geldiği güne kadar gündelik tazminat ödenir.

  • Tedavi masrafları,

Sigortalının geçirdiği kaza neticesinde yapılan tedavi masrafları poliçede belirtilen teminat tutarınca ödenir.

olup sayılan hallerden birinin meydana gelmesi halinde işçinizin ve/veya ailesinin uğramış olduğu zararı yaptırmış olduğunuz sigorta kapsamında tazmin edebilirsiniz.

Ferdi kaza sigortası ile yalnızca poliçede yazılı kişiler sigortalanmaktadır; bunun haricinde değişik zamanlarda işçilerin işe alınması halinde bu işçiler poliçe kapsamında bulunmadığından geçirecekleri kazalar sigorta kapsamına girmemektedir. Bu sebeple sigorta yaptırdığınız sigorta süresi içinde işyerinizde meydana gelen tüm değişiklikleri sigortacınıza bildirmenizde fayda bulunmaktadır.

Tüm izah edilenler dışında; çalışanlarınız adına ödeyeceğiniz ferdi kaza sigortası primleri belli oranlarda doğrudan gider yazılabileceğinden vergi matrahından düşülebilecektir.