Limited Şirket Borçlarından Ortakların Ve Müdürlerin Sorumluluğu

Gerçek veya tüzel kişi tarafından ticaret unvanı altında kurulan sermaye şirketlerinden olan limited şirketlerin ortakları şirketin bazı borçlarından sorumludurlar.

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hükümlere göre; şirketin ticari ilişki gibi özel hukuktan kaynaklanan borçlarından sadece “şirketin kendisi” malvarlığıyla sorumlu olup bu borçlar için hiçbir suretle ortakların malvarlığına başvurulamayacaktır.

Söz konusu borç; kamu hukukundan doğan amme alacakları olduğunda ise kanunda benimsenen hal değişmekte ve amme alacakları için ortakların sorumluluğuna gidilmesi gündeme gelmektedir. Şöyle ki; şirketin bu borçları için sermaye hissesi oranında şirket ortağının sorumluluğuna gidilebilecektir. Bunun için birtakım şartlar bulunmaktadır;

  • Söz konusu borç amme alacağı olmalıdır.
  • Amme alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememiş olması veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olması gerekir.
  • Öncelikle şirket aleyhine takibe geçilmeli, şirketin öz kaynaklarından bu borç tahsil edilmeye çalışılmalı, ardından ortak aleyhine takibe geçilmelidir.

Limited şirketlerden tahsil edilemeyen amme alacakları için ortakların sorumluluğuna gidilebileceği gibi şirketin kanuni temsilcilerinden olan müdürlerin de sorumluluğuna gidilebilecektir. Fakat müdürler, bu borçlara karşı ortakların aksine tüm malvarlıklarıyla sorumludurlar.

Özetlemek gerekirse, şirketin amme alacakları için sınırlı sorumlulukları sebebiyle ortaklar yalnızca sermaye payları oranında sorumlu tutulurken; müdürün sorumluluğu borcun tamamı kadardır.