Maaş Haciz Müzekkeresi İle İşçinin Kazanmış Olduğu Tazminatlar Haczedilebilir Mi ?

Çalışanlarınızın borçları sebebiyle şirketinize maaş haciz müzekkeresi geldiğinde maaş haricinde hangi ücret ve alacakların alacaklıya ödenmesi gerekmektedir?

Şirketinize bir çalışanınız adına maaş haczi geldiği takdirde çalışanınızın hak kazandığı ilk ücretten itibaren ücretin dörtte birinden az olmamak üzere icra müdürlüğünün hesabına ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde borçtan yapılmayan kesinti oranında sorumlu tutulmanız gündeme gelecektir.

Alacaklılar tarafından gönderilen maaş haciz müzekkeresiyle birlikte işçinin iş akdinin sona ermesinden sonra kazanacağı kıdem ve ihbar tazminatına da haciz konulduğu belirtilmektedir. Fakat tebliğ edilen maaş haciz müzekkeresiyle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine gerek yoktur. Kural olarak kıdem ve ihbar tazminatı ücret sayılmadığından; bu tazminatların haczi için alacaklı tarafından şirketinize haciz ihbarnamesi gönderilmesi gerekmektedir. Bu şekilde gönderilen haciz ihbarnamesi sonrasında çalışanın şirketinizden alacağının bulunması halinde bu alacağa haciz konulmuş olacaktır.

Ayrıca belirtmekte fayda olacağı üzere maaş haciz müzekkeresi tebliğ edildiğinde aylık ücretin/ikramiyenin en az dörtte biri haczedilirken; haciz ihbarnamesi tebliğ edildiğinde çalışanın hak kazanıp işveren nezdinde bulunan tazminatın tamamına haciz konulacaktır.