İşçinizin Devamsızlık Yapması Halinde Haksız Duruma Düşmemek İçin Yapmanız Gerekenler Nelerdir?

Devamsızlık yapan işçinizin iş akdini tazminatsız olarak derhal feshedebilirsiniz.

Peki fesih işlemi yaparken yargı önünde haksız duruma düşmemek için hangi yolu izlemelisiniz?

Çalışanınız izin almaksızın, amirlerine bildirimde bulunmaksızın ve haklı sebep olmadan ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmez ise işveren olarak fesih hakkınız bulunmaktadır.

İşçinin devamsızlığı sebebiyle iş akdinin sonlandırılabilmesi için işçinin “haksız” olarak devamsızlık yapması gerekmektedir. Bu sebeple devamsızlığın haklı olup olmadığı tarafınızca araştırılmalıdır. İzlenmesi gereken yol;

  • İşçinin her devamsızlık günü için ayrı ayrı devamsızlık tutanağı tutulmalı, bu tutanak tanıklarca imzalanmalıdır.

Olası bir hukuki uyuşmazlık halinde devamsızlık tutanağını imzalayan işçiler tanık olarak dinletilmelidir.

  • İşçiye devamsızlık sebebini bildirmesi için ihtarname keşide edilmeli, işçinin haklı sebebi var ise bildirmesi için ihtarnamede makul bir süre verilmelidir.
  • Verilen süre akabinde işçi, haklı sebebini bildirmez ise sigorta çıkış kodu olarak “29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” gösterilerek işçinin çıkışı yapılmalıdır.

Devamsızlık yapan işçinin bordrosunda o günler için ödeme gösterilmesine gerek bulunmayıp SGK’ya eksik gün olarak bildirim yapılabilir.