İş Yerinde Cinsel Taciz Meydana Gelmesi Halinde İş Akdinin Feshi

“Yasalar muhteşem eşitlik sağlar, köprü altında uyumak, sokaklarda dilenmek ve ekmek çalmak fakirlere olduğu gibi zenginlere de yasaktır.”

Anatole France

İş Yerinde Cinsel Taciz Meydana Gelmesi Halinde İş Akdinin Feshi

Her ne kadar olağan iş hayatında rastlanılmaktan hoşlanılmasa da bazı zamanlarda iş yerlerinde işçilerin cinsel taciz olayları vuku bulmaktadır. Bu halde işveren olarak işçinin sözleşmesini haklı sebeple feshedebilirsiniz. Şöyle ki;

İş yerinde gerçekleşen cinsel taciz eyleminin öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü içerisinde işveren bu fesih hakkını kullanmalıdır.

Belirlenen bu 6 iş günlük süre hak düşürücü süre olduğundan süre geçtikten sonra iş sözleşmesi işverence feshedilirse bu durumda işçiye kıdem ve ihbar tazminatının tacizde eyleminde bulunan işçiye ödenmesi gerekecektir.

Cinsel taciz eyleminde bulunan işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi için cinsel tacizin işveren tarafından somut olarak ispatlanması gerekmektedir. Bunun için tacize uğrayan kişinin beyanlarıyla birlikte görgü tanıklarının beyanlarının ve varsa yazılı delillerin toplanması işveren yararına olacaktır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2003/9-11 Esas – 2003/54 Karar

“İş yerinde 3 yıldan fazla ikramiye ödemesi verilmesi halinde bu husus artık işyeri şartı haline gelir.”

İş yerinde devamlılık göstererek işçi lehine yapılan uygulamalar bir nevi kurala bağlanmış sayılacak olup düzenli olarak tekrarlanması  halinde iş yeri uygulaması sayılacaktır. Önemli olan uygulamanın sayısı değil; uygulamanın düzenli ve devamlı olarak tekrara dayanmasıdır.

          Güme Gitmek

Zamanında yeniçeriler suçluları yakalayıp zindana kapatırlarken “HOOOPPP GÜM” şeklinde nara atarlarmış. Ancak aynı “kurunun yanında yaş da yanar” atasözünde olduğu gibi bazen zindana atılanlar arasında suçu olmayanlar yani masum kişiler de bulunurmuş. İşte halk suçsuz bir vatandaşın zindana atıldığında, günahsız yere hapse götürülüyor anlamında “Adamcağız güme gitti, yazık oldu” demiş.