Loading

İŞYERLERİNDE KİMLİK BİLDİRME ZORUNLULUĞU

“Bir insanın kulakları tecrübesinin el vermediği şeyleri duymaz’’.

Nietzche

İŞYERLERİNDE KİMLİK BİLDİRME ZORUNLULUĞU

1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanunu’na göre işyeri sahipleri işyerleri ile ilgili olarak çalışanların kimlik bildiriminde bulunmakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülük ülkemizde uzun zamandır uygulanmaktadır.

Bu kapsamda işverenler geçici ve sürekli çalışanların kimlik bilgilerini “İşletici Kimlik Bildirme Belgesi” ve “Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi” ile işyerinin bulunduğu mahalle muhtarına onaylattırdıktan sonra bağlı olduğu polis merkezi amirliklerine bildirmek zorundadırlar.

Tüm işverenler kimlik bildirme zorunluluğunda mıdır?

Özel veya resmi her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi tesislerinin, ticaret ve sanat amacı güden bütün iş yerlerinin ve öğrenci yurtlarının sorumlu işleticileri, bu işyerlerinde çalışanlar ve barınanlar, resmi dairelerin yetkili amirleri, konutlarda sürekli veya geçici olarak kalanlar, çalışanlar veya konutlarını değiştirenler kimlik bildirme mevzuatı kapsamında bulunmaktadırlar.

Kimlik bildirme mevzuatı uyarınca, her türlü ticarethane, tüccar yazıhanesi, ocak veya şantiye, fabrika ve imalathane, atölye, depo, antrepo, ardiye, mağaza ve dükkan, banka ve banker dairesi, ikraz ve istikraz müessesesi, imtiyazlı ve imtiyazsız anonim, kooperatif, limited, komandit ve kollektif şirket gibi çalışma konusu mal veya para ticareti olan özel veya kamu kuruluşları ticaret ve sanat amacı güden işyeri olarak kabul edilmektedir.

Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, mahallî mülkî amir tarafından verilmekte olup, Kimlik Bildirme Kanuna aykırı hareket ederek kimlik bildiriminde bulunmayanlara 521 TL’ye varan cezalar uygulanmaktadır.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi: 2016/596 E. 2016/14023 K.

 Dava, takibin iptali istemine ilişkindir. Takip dayanağı bonoların protokol uyarınca verildiği sabit ve tartışmasız olup, anılan sözleşmede senetlerden birinin vadesinde ödenmemesi halinde diğerlerinin muaccel olacağı kararlaştırılmış olmakla, sözleşmede düzenlenen bu muacceliyet şartı geçerlidir. Protokol kapsamında düzenlenen ilk bono vadesinde ödenmeyip mahkemenin de kabulünde olduğu üzere vade tarihinden bir gün sonra ödendiğine göre, sözleşme uyarınca verilen takip dayanağı diğer bonoların muaccel olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca, alacaklının muaccel hale gelen senetlere dayanarak icra takibi başlatması yasal ilke ve kurallara, yasal düzenlemeye uygundur. O halde mahkemece, borçlunun takip konusu senetlerin muaccel olmadığına yönelik İİK’ nun 168/1. maddesi kapsamında yaptığı şikayetinin reddine karar vermek gerekirken, istemin kabulüyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

 “Acemi Çaylak”

Çaylak, kartal ailesinden, oldukça büyük boylu ve kanatlı yırtıcı bir kuştur. Ağır gövdeli bir kuş olması sebebiyle yavrularına uçmayı öğretmesi çok uzun sürer sık sık da yavrular da yere düşer. Çaylak yavrularının da toy olması ve uçmayı öğrenmek konusundaki acemilikleri nedeniyle halk dilinde ‘’ acemi çaylak ‘’ deyime kaynak olmuştur. Hiçbir deneyimi olmayan, beceriksiz, henüz yetişmemiş kişiler için kullanılmaktadır.