SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

“Adaletsizliği işleyen çekenden daha sefildir.”

Eflatun

Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sigorta yaptırırken zaman olmamasından, bilgisizlikten ya da yanlış yönlendirmelerden dolayı yapılan yanlışlardan maalesef ancak hasar anında haberdar olabiliyoruz. Bu durumda da hasarımız sigorta şirketi tarafından ya tazmin edilmiyor ya da eksik tazminat ödemesi ile karşı karşıya kalabiliyoruz.

İşte bu nedenle sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gereken konuları sizler için tek tek ele almak istedik…

Sigorta yaptırırken doğru ve tam bilgi veriniz: Sigorta sözleşmeleri beyana göre düzenlenmektedir. Poliçenizin doğru düzenlenebilmesi için tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde sigorta şirketine bilgi vermelisiniz. Beyanın gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde sigorta şirketi sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.

Poliçenizi mutlaka okuyunuz: Sigorta poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, yükümlülüklerinizi öğrenebilmek için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmeniz gerekmektedir.

Sigorta genel şartlarını inceleyiniz: Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklar.

Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve sigorta yaptırmadan önce ya da sonra ileride karşılaşabileceğiniz sorunları en aza indirmek amacıyla genel şartları çok iyi okunmalısınız.

Sigorta teminatının kapsamını tam olarak öğreniniz: Size sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda bilgi edinmelisiniz.

Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları iyice inceleyiniz: Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların kapsamını azaltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında bilgi sahibi olmanız ileride karşılaşılabileceğiniz sorunları baştan önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır.

Aklınıza takılan her konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sorunuz: Poliçe ve eklerinde yer alan tüm hükümler okuduğunuz halde anlamadığınız konuları poliçenizi düzenleyen kişilere sormalı, yeterince bilgi alamadığınız durumlarda ise sigorta konusunda uzman bir avukata danışmalısınız.

Poliçenizin ücretini mutlaka ödeyiniz: Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidin ödenmesiyle başlar. Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının mutlaka sigorta ettiren tarafından ödenmesi gerekir. Poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Dolayısıyla, sigorta priminizin zamanında yatırılması ve makbuzunu saklanmanız gerekmektedir.

Poliçenizde varsa muafiyet/müşterek sigorta uygulamasını kontrol ediniz: Sigorta şirketi ile sigorta ettiren, tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belirli bir yüzdesine kadar olan hasarların ya da hasarın sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceğini genel şartlara göre kararlaştırabilir. Sigorta şirketi tarafından hasarın belli bir kısmının sigorta ettirene paylaştırılmasına karşılık sizin ödeyeceğiniz primden de indirim yapmaktadır. Dolayısıyla, hasar anında alacağınız tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının avantaj ve dezavantajlarını çok iyi bilmeniz gerekmektedir.

Haftanın Yargıtay Kararı 

T.C. YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi 2008/21658 E. 2008/18639 K.

Birbirine hakaret eden iki işçiden yalnız birinin işine son verilmesi, feshi haksız hale getirir

Haftanın Deyimi

Kozunu Paylaşmak

Koz, ceviz manasına gelir. Eskiden Kastamonu’nun iki köyü arasında ortak olarak kullanılan bir cevizlik vardı. Ceviz toplama mevsimi gelince bir gün belirlenir ve iki köy halkı cevizlikte buluşur cevizleri paylaşırlardı. Ancak her seferinde haksızlık olduğu ileri sürülerek kavga çıkardı. Hatta olay öyle bir seviyeye geldi ki, köylerde kavgaya müsait eli sopa tutan delikanlılar koz paylaşma gününden önce günlerce hazırlık yaparlardı. Bir ana oğlunun büyüdüğünü anlatmak için ”Benim oğlan kozunu paylaşacak çağa geldi” derdi.