Geçiçi İş Sözleşmeleri ile Geçici İşçi Çalıştırma Dönemi Başladı

Resmi Gazete’de Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’nin yayımlanması ve yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış olduğundan; işverenler özel istihdam büroları ile yapacakları geçici işçi sağlama sözleşmesi ile geçici işçi çalıştırabilecekler.

İlgili yönetmelikte, Özel İstihdam Büroları aracılığıyla işverenlerin geçici işçi çalıştırabilmesi için sınırlı sayıda haller sayılmıştır. Bu haller;  işverenin iş yerinde çalışan işçinin askerlik hizmeti hali ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer haller, mevsimlik tarım işleri, ev hizmetleri, işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işler, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işler veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hali, mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halleridir.

Sayılan hallerden işverenin bir işçisinin askerlik hizmeti sebebiyle ya da iş sözleşmesinin askıda kalması sebebiyle işe devam edememesi halinde işe devam edemediği sürece geçici işçi çalıştırabileceği kararlaştırılmışken; mevsimlik tarım işleri ve ev hizmetleri için bu süreye sınır konulmamıştır.  Sayılan diğer haller için ise en fazla 4 ay süre ile geçici iş sözleşmesi kurulabileceği kararlaştırılmıştır. Son olarak geçici iş sözleşmesi mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hali dışında; diğer tüm durumlar için 8 ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Belirtilen tüm bu süreler sona erdiğinde; işveren 6 ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz.

Yönetmelik gereği, toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde 8 ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan iş yerlerinde ve iş yerinde grev ve lokavtın uygulanması sırasında geçici iş sözleşmesi ile işçi çalıştırılamaz.

Bu yönetmeliğe göre; geçici işçinin ücreti ve sosyal sigorta primleri Özel İstihdam Bürolarınca karşılanacaktır. Fakat; işveren işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Bunun haricinde, işveren geçici işçinin çalıştığı dönem boyunca işçiyi, iş yerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırmalıdır.