Sözleşme Devri Nedir ve Nasıl Yapılır? Sözleşme Hukuku

Sözleşmeden doğan borç ilişkileri, yalnızca sözleşmenin tarafları arasında hukuki ilişki doğurur. Ancak Borçlar Kanunumuz sözleşmenin devrini sözleşmede kalan kişinin rızası ile mümkün kılmıştır. Kavram itibariyle sözleşmenin tüm hak ve borçlarıyla birlikte başkasına devredilmesine sözleşme devri denmektedir.

Devir sözleşmesinin tarafları sözleşmeyi devralan, sözleşmeyi devreden ve sözleşmede kalandır. Ancak üç tarafın katılı şart değildir. devralan ve devreden arasında imzalan sözleşmeye sözleşmede kalan kişinin sonradan onay vermesi ile de devir geçerlilik kazanır.

Sözleşmenin devredilebilmesi, devir anlaşmasına konu olan sözleşmedeki borç ilişkisinin devredilebilir olması şartına bağlıdır. Ayrıca sözleşme devrinin geçerli olabilmesi için taraflardan devreden ve devralanın rızalarının yanında sözleşmede kalan tarafın da rıza göstermesine bağlıdır.

Sözleşme devri ve zorunlu haller

Sözleşme devrinde devralan tüm hak ve borçlarla birlikte sözleşmeyi devralır. Devir sözleşmesi için öngörülen şekil şartına uyulması gerekmektedir.

Devir sözleşmesi şekil şartı

Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlıdır. Devre konu olan sözleşme özel bir şekil şartına bağlıysa devir sözleşmesi de bu şekilde yapılmalıdır.


Devir sözleşmelerinde damga vergisi

Damga Vergisi Kanunu 14/2. Maddesi “Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.” şeklindedir.

Sözleşmelerin devri halinde Damga Vergisi Kanunu 14/2 maddesi gereğince, asıl sözleşme gereği ödenen damga vergisinin ¼  ‘ü ödenir.

Bilgin Hukuk sözleşme devri ve süreç detayları

Bilgin Hukuk Bürosu olarak danışmanlık hizmeti verdiğimiz gerçek ve tüzelkişilerin özellikle ticari hayatta yapacağı sözleşmelerin hukuka ve şekil şartlarına uygunluğunun denetlenmesi, hukuken sağlıklı bir sözleşmenin nasıl yapılabileceği ve uygulanabilirliği hakkında yön verilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ve risklerinin neler olabileceği gibi konularda müvekkilin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Sözleşmeyi devralan sözleşmeden doğan hakların yanında tüm borçları da devraldığı için devralanın sözleşme dikkatli incelenmeli, devralan kişi gerekli bilgileri edinmelidir. Bu noktada Bilgin Hukuk Bürosu olarak devir alınacak sözleşmenin incelenmesi, tüm yönleriyle hukuki bilgilendirmenin sağlanması ve tarafların talepleri doğrultusunda devir sözleşmesinin hazırlanması noktasında taraflara yardımcı olmaktayız.