Vergi Davası ve Dava Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar

Vergi daireleri, gümrük idareleri ile belediyelerce tesis edilmiş olan vergiye müteallik işlemler aleyhine vergi mahkemelerinde açılmış olan davalardır.

Vergiye müteallik dava konusu edilebilecek nitelikte  işlemler  nelerdir?

Sık karşılaşılan dava konusu edilebilecek işlemler genellikle;

Vergi dairelerince bir inceleme raporu yada takdir komisyonu kararına istinaden vergi dairelerince düzenlenmiş olan vergi ceza ihbarnameleri, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine düzenlenmiş olan tahakkuk fişleri, kesinleşmiş olan vergi tahakkuk ve cezaların tahsili amacıyla tanzim ve tebliğ edilmiş olan ödeme emirleri, bu ödeme emirleri üzerine uygulanan her türlü haciz işlemleri,

Yine vergi dairelerince tesis edilen vergi mükellefiyetinin  resen terkini yada resen tesisi yönünde tesis edilen işlemler ile  özel esaslara alma işlemleri,

Gümrük idareleri tarafından ithal sırasında alınması gerekli vergilerle (gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi,  KDV, ÖTV, anti damping, ek mali yükümlülük vb.) ilgili yapılmış olan ek tahakkuklar ve bu ek tahakkuklar  üzerinden yada gümrüklenmiş değer üzerinden kesilmiş  olan idari para cezaları, dahilde işleme rejimi, transit rejim yada geçici ithalat rejimi ihlali iddialarına dayanılarak yapılan ek tahakkuk ile kesilen idari para eczaları

Belediyeler tarafından Emlak Vergisi ve Belediye Gelirleri Kanunundan kaynaklı emlak vergileri, harçlar, ilan reklam vergileri, yol ve kanalizasyon harcamalarına katılma payı vb. için düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri/tahakkuk fişleri ile bu vergi ve mali yükümlülükler için kesilmiş olan cezalar vergi mahkemelerinde dava konusu edilebilecek nitelikte idari işlemlerdir.

Vergi mahkemelerinde dava açma süresi ne  kadardır?

Vergi dairelerince tesis edilen  ödeme emri haricindeki tüm idari işlemlerde dava açma süresi 30 gündür. Sürenin başlangıcı ihbarname ve tahakkuk fişinin  tebliği tarihiden itibaren  başlar, haciz ve mükellefiyetle ilgili işlemlerde genelde yazılı tebliğ söz konusu olmadığından öğrenme tarihinden itibaren 30 gün hesaplanarak dava açılmalıdır.

Ödeme emrine, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemlerine  karşı ise dava açma süresi 15 gündür.

Gümrük idarelerince yapılan ek tahakkuk ve kesilen idari para cezalarına karşı ise doğrudan dava açılamaz. Önce tebliğden itibaren 15 gün içinde Gümrükler Bölge Müdürlüğüne itiraz edilir. İtirazın reddi üzerine de 30 gün içinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılır.

Vergi dava dilekçesi nereye verilir?

Dava konusu işlemi tesis etmiş olan vergi dairesi ya da gümrük idaresinin bulunduğu yer vergi mahkemesine hitaben hazırlanacak bir dilekçe ile doğrudan  yada  idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde  büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.

Vergi dava dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlar nelerdir?

-Dava konusu işlemi tesis etmiş olan vergi dairesi yada gümrük idaresinin dilekçede gösterilmesi,

-Dava konusu işlemin (ihbarname, tahakkuk fişi, ödeme emri,  ek tahakkuk yada idari para cezası kararı ile biliniyorsa haciz kararının) tarih ve sayısı ile tebliğ yada öğrenme tarihi,

-Dava konusu vergi ve cezanın tutarı ile vergilendirme dönemi,

-Vergiyi doğuran olay anlatımı, hukuka aykırılık itirazları ile talep ve netice (vergi, ceza yada haczin kaldırılması talebi ile ödeme emrinin iptali talebi vb.)

Verilmiş olan bilgiler genel mahiyette bilgiler olup, her vergi türünde (KDV’si, Kurumlar vergisi, harç ve damga vergileri, gümrük vergileri) vergiyi doğuran olay ile hukuka aykırılık itirazları muhasebe vb. dahil gümrük kanununda düzenlenmiş rejimlerin (ithalat, ihracat, dahilde işleme, transit, geçici ithalat vb.) işleyişiyle ilgili uzmanlık isteyen teknik bilgiyi gerektirmekte olup BİLGİN HUKUK olarak vergi hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bilgin Hukuk Bürosu olarak danışmanlık hizmeti verdiğimiz gerçek ve tüzelkişilerin günlük ve ticari hayatlarında tahakkuk ettirilen vergi borcunun niteliği, vergilerde uygulanacak temel ilke ve kurallara ilişkin bilgilendirme, vergi yasalarınca sunulan olanaklardan yararlanılması, vergi sorumluluğun kapsamı hakkında bilgilendirilmesi ve güncel düzenlemeler ışığında müvekkil lehine yapılan değişikliklerden haberdar ederek yönlendirilmesi, her türlü vergi uyuşmazlıklarının çözümü için idari ve adli makamlara başvuruların yapılması ve uyuşmazlığın çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

 

İçerik Hk: Vergi davası, vergi dava açma süresi, vergi dava dilekçesi,