İşçilerle İmzalanan İbranamelerin Geçerli Olabilmesi İçin Şartlar Nelerdir?

İşçi ve işveren arasındaki sözleşmenin sona ermesi halinde tarafların anlaşarak birbirlerinden herhangi bir hak ve alacağının olmadığına dair imzalayacağı ibranameler, ileride yaşanacak hukuksal ihtilafları önlemektedir.

Ancak işçilerle yapılacak olan “ ibraname ”nin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan ibranameler geçersiz olacağından işveren olarak hak kaybına uğrama ihtimaliniz doğacaktır. İbranamenin geçerli kabul edilebilmesi için;

  • İbraname yazılı olmalıdır.

İbraname adi yazılı olarak yapılabileceği gibi kuvvetli delil niteliği taşıması için noter huzurunda yapılmasında her zaman fayda vardır.

  • İbraname, en erken iş sözleşmesi sona erdikten 1 ay sonra imzalanmış olmalıdır. Bir aydan önce imzalanan ibraname geçerli olmayacaktır.

Bilindiği gibi işçinin işe iade davası açabilmesi için 1 aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür. İbranamenin de iş sözleşmesinin sona erdikten 1 ay sonra yapılması, işçinin işe iade davası açması için gereken sürenin dolmasının beklenmesi amacıyla getirilmiştir. Böylelikle işverenin işçi üzerinde hakimiyet kurmasını engelleme gaye edinilmiştir. Zira; 1 aylık süre sonunda işçi işe iade davası açıp açmayacağı hususunu değerlendirebilecek ve ardından ibranameyi imzalayacaktır.

  • İbranameye konu alacağın miktarı ve türü açıkça belirli olmalıdır.

İşçiden alınacak olan ibranamede kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücret alacağı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram tatil ücret alacağı başlıkları altında her bir alacak ve miktarı ayrı ayrı belirtilmelidir.

  • İşçiye ödeme banka kanalıyla, eksiksiz yapılmış olmalıdır.

Ödeme banka kanalı ile yapılmaz ya da eksik yapılır ise; yapılan ödeme sadece ifa niteliğinde olur ve ibraname de sadece makbuz hükmünde kabul edilir. Bu sebeple kuvvetli delil olma özelliğini yitirecektir.